سامانه يكپارچه حسابداري دهياريها در راستاي اجراي ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجم كشور مبني بر بسط دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي در حوزه مالي‌ دهياريها ايجاد گرديده است كه بخشي از آن اجراي الکترونيکي ثبت حسابداري دهياريها مي باشد. تمامي دهياريها ، بخشداريها و فرمانداريهاي استان مي توانند در اين سامانه اقدام به ثبت نام نموده و به تناسب سطح دسترسي ، امكان ثبت يا مشاهده گزارش هاي مالي سالانه اعم از ترازهاي آزمايشي ، تفريغ بودجه و ... را خواهند داشت.

نام کاربری :
 
کلمه عبور :